Opschonen en verrijken

Acquisities, fusies en andere wijzigingen binnen een organisatie kunnen ertoe leiden dat de kwaliteit van de leveranciersbestanden vermindert. Vervuiling van de leveranciers database kan ook historisch gegroeid zijn. Hierdoor ontstaat een reëel risico op allerhande fouten in het betalingsproces en/of een extra werklast vanwege het moeten doorvoeren van correcties. In de praktijk komt het slechts zeer zelden voor dat het betalingsproces volledig foutloos verloopt. 

 

Transparent analyseert leveranciersbestanden volledig op dubbele, incorrecte, verouderde en onvolledige gegevens. Wij onderhouden een geactualiseerde, wereldwijde database van uitgebreide gegevens van uw leveranciers, waar wij uw crediteurenbestand mee kunnen opschonen en zo nodig aanvullen.


Werkwijze

Na ontvangst van een export van uw leveranciersbestand(en) doorloopt Transparent de volgende stappen:

1) Opschonen
Transparent past een aantal methodes toe om het leveranciersbestand op te schonen.
  • Matchen behelst het systematisch vergelijken van uw eigen bestand met het actuele, betrouwbare referentiebestand van Transparent.
  • Ontdubbelen is het opsporen van de leveranciers die meer dan één keer in uw bestand voorkomen.
  • Corrigeren van foutieve gegevens.     
  2) Verrijken
Verrijken is het aanvullen van uw bestand met relevante gegevens uit ons referentiebestand, zoals activiteitencodes, BIK-codes, KvK-nummers en andere gewenste, relevante velden.

3) Actualiseren
Bij het actualiseren zorgt Transparent ervoor dat alle gegevens in het leveranciersbestand gesynchroniseerd worden met het actuele referentiebestand.

4) Overdracht
Het opgeschoonde, verrijkte en geactualiseerde bestand wordt vervolgens aan u overgedragen, zodat u daarmee zelf uw stamgegevens kunt aanpassen.

Uw voordelen
  • Foutieve betalingen kunnen worden geminimaliseerd.
  • Werkdruk op de administratie-afdeling neemt af.
  • Correcte rapportage en interpretatie van leveranciersgegevens is nu mogelijk.
  • Systeemcontroles en automatische (scan) processen kunnen geoptimaliseerd worden.
  • Verlagen van risico op fraude.
  • Tijd- en kostenbesparing bij fusies, acquisities en het opzetten van een shared service center en/of nieuw ERP-systeem.